Saturday, February 20, 2010

आठवणीतल्या पाऊलखुणा...

आपण चालतच असतो... अविरत...
पाऊलखुणा मागे टाकत..
पाऊलखुणा उमटाव्या म्हणून आपण चालत नसतो
त्या आपसूकच येतात आपल्या मागोमाग

...बराचश्या पुसून जातात
पण काही उरतात... कायमच्या....
ठळक दिसतात मागे वळून पाहिलं तर
ज्या खोलवर रुतलेल्या,
पण त्यांनाही नको विसरूस
ज्या वळणांवर पुसल्या गेल्या..

तुझी पावलं पडतील यशाच्या शिखराकडे
आणि पाहशील तू मागे वळून,
माहितेय मला...
आठवशील ह्या पाऊलखुणा
तू पुन्हा विसरून ...

- प्रदीप

No comments:

Post a Comment